Kalite

Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı

1.AMAÇ
Kurumumuzun sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunu, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır. Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM
Kalite Yönetim Birimi altında çalışan tüm ekip ve komisyonları kapsar.

3. TANIM
SKS: Sağlıkta Kalite Standartları.

4. SORUMLULAR
Merkez Müdürü; Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim temsilcisi, Ekip ve Komitelerde görev alan tüm personel sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1.Dikey Hiyerarşik yapılar (Boyutlar)

 1. Kurumsal Hizmetler
 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
 3. Sağlık Hizmetleri
 4. Destek Hizmetler
 5. Gösterge Yönetimi

5.2. Yatay Hiyerarşik yapılar (Bölümler)

 1. Kurumsal Yapı 14. İlaç Yönetimi
 2. Kalite Yönetimi 15. Hasta Bakımı
 3. Doküman Yönetimi 16. Radyasyon Güvenliği
 4. Risk Yönetimi 17. Protez Laboratuvarı Hizmetleri
 5. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi 18. Tesis Yönetimi
 6. Acil Durum ve Afet Yönetimi 19. Otelcilik Hizmetleri
 7. Eğitim Yönetimi 20. Bilgi Yönetimi
 8. Sosyal Sorumluluk 21. Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 9. Hasta Deneyimi 22. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 10. Hizmete Erişim 23. Atık Yönetimi
 11. Sağlıklı Çalışma Yaşamı 24. Dış Kaynak Kullanımı
 12. Enfeksiyonların Önlenmesi 25. Göstergelerin İzlenmesi
 13. Sterilizasyon Hizmetleri 26. Hizmet Kalite Göstergeleri

5.3.Kalite Yönetim Yapısına İlişkin Görev, Yetki Ve Sorumluluklar:

1.Kurumsal Hizmetler, Merkez Yönetim Birimi, İdari Mali İşler Müdürü ve Yardımcısı, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

 • Kurumsal Yapı ,Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS ADSH kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2.Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler; Üst Yönetim ve Hasta Hakları Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

 • Hasta Deneyimi ve Hizmete Erişim, Sağlıklı Çalışma Yaşamı Hasta Hakları Birimi tarafından SKS ADSH kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

3.Sağlık Hizmetleri; Merkezimizde sağlık hizmetleri yedi ayrı klinikte sunulmaktadır. Her bir klinik önce Anabilim Dalı Başkanlarına bağlı olmakla birlikte, eğitim öğretim ve akademik hizmetler bakımından Dekanlık Makamına, klinik hizmetleri bakımından Merkez Müdürlüğü Makamına bağlıdır. ·Enfeksiyonların Önlenmesi ve Sterilizasyon Hizmetleri bölümleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Sterilizasyon Birimi tarafından; İlaç Yönetimi sorumlu hekim ve hemşire tarafından; Hasta Bakımı, klinikler ve yataklı servis Başhekim Yardımcısı tarafından; Radyasyon Güvenliği, Ağız Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı tarafından; Protez Laboratuvarı Hizmetleri, Protez Laboratuvarı Birim Sorumlusu tarafından SKS ADSH kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

4.Destek Hizmetleri; Dekan, Merkez Müdürü, İdari Mali İşler Müdürü, Teknik Servis Personeli, Ayniyat Sorumlusu, Sorumlu Hemşire, Bilgi İşlem Sorumlusu, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

 • Tesis Yönetimi; Teknik Servis Personeli; Otelcilik Hizmetleri; yataklı servis sorumlu hemşiresi tarafından; Bilgi Yönetim Sistemi; bilgi işlem birimi sorumlusu tarafından; Malzeme ve Cihaz Yönetimi; depo ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından; Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri; Fatura Bölümü sorumlusu tarafından; Atık Yönetimi; İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı ve sorumlu hemşire tarafından; Dış Kaynak Kullanımı; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS ADSH kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

5.Gösterge Yönetimi; Merkez Müdür Yardımcısı; Kalite Yönetim Temsilcisi, bilgi işlem birimi, ilgili diğer birimler ve kalite yönetim birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Direktörü tarafından yapılmaktadır.

 • Göstergelerin İzlenmesi ve Kalite Göstergeleri; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS ADSH kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yukarıdaki alanlarla ilgili olarak, SKS ADSH kitapçığında tespit edilen eksiklikler ile ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurulur ve belirtilen sürede tamamlanması istenir. Yılda en az 1 kez Öz Değerlendirme yapılır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
  []
  IPv6 Etkin